Điều Khoản Và Điều Kiện

Hợp đồng Đại lý Income88

Điều khoản chung

Các bạn vui lòng đọc kỹ bản Hợp đồng Đại lý Income88 này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) trước khi gửi Đơn Đăng ký Đại lý. Đơn đăng ký của bạn đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện (T&C) trong Hợp đồng này. Việc hoàn tất và gửi nộp Đơn Đăng ký Đại lý thể hiện sự ràng buộc đối với bạn hoặc tổ chức (“Công ty Đại lý”) mà bạn đang đại diện.

 1. Định nghĩa và Giải thích
  1. Các từ và cụm từ trong bản Hợp đồng này được định nghĩa như sau:
  2.  “Hợp đồng” nghĩa là Hợp đồng Đại lý Income88 này, cùng với các sửa đổi hoặc bổ sung, Đơn Đăng ký Đại lý và tất cả các quy định bổ sung (bao gồm các quy định, chính sách, hướng dẫn) do Income88 cung cấp theo từng thời điểm qua email hoặc trên website của Income88 tại địa chỉ www.Income88.com hoặc qua một đường dẫn liên kết đến website khác, đều là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này
  3. Dịch Vụ” theo Hợp đồng này nghĩa là bất cứ dịch vụ nào được cung cấp trên bất kỳ Địa chỉ Tham gia nào theo định nghĩa dưới đây.
  4.  “Địa Chỉ Tham Gia” nghĩa là
   1. tất cả các địa chỉ được đề cập trên website của Income88; là các website mà Income88 được ủy quyền quảng bá.
   2. Income88 có thể bổ sung thêm địa chỉ các website và việc bạn kích hoạt tài khoản từ các website này thể hiện sự chấp thuận quảng bá chúng. Ngay khi bạn làm thế, các địa chỉ website bổ sung đó sẽ tự động trở thành “Địa chỉ Tham gia” theo Hợp đồng.
  5. Thương Hiệu Income88” nghĩa là các thương hiệu, nhãn hàng và tên thương mại do Income88 quảng bá hoặc bất cứ website liên kết nào trên Income88, bao gồm cả thương hiệu “Income88” và các nhãn hàng liên quan.
  6. Thành Viên” nghĩa là bất cứ cá nhân nào đang sử dụng Dịch vụ của bất kỳ Địa chỉ Tham gia nào
  7.  “Thành Viên Được Giới Thiệu” nghĩa là bất kỳ Thành viên nào, trước đó chưa từng đăng ký làm Thành viên ở bất cứ Địa chỉ Tham gia nào, là kết quả từ sự nỗ lực độc lập của Công ty Đại lý, (1) được Công ty Đại lý giới thiệu Địa chỉ Tham gia, và (2) đăng ký và mở tài khoản hợp lệ ở Địa chỉ Tham gia, và (3) đã được xác minh và chấp thuận với tư cách Thành viên của Địa chỉ Tham gia, và (4) đáp ứng đầy đủ các điều kiện do các đối tác wesite quy định để vận hành Dịch vụ, và (5) đã thực hiện gửi tiền lần đầu vào tài khoản đăng ký, do Income88 đơn phương xác định dựa trên các thông tin đăng ký cơ bản từ các Địa chỉ Tham gia liên quan hoặc hệ thống của Income88, và (6) chưa trở thành Thành viên không Hoạt động. Để tránh hiểu lầm, ngay khi Thành viên trở thành Thành viên không Hoạt động, thì thành viên đó vĩnh viễn không được xem xét trở thành Thành viên được Giới thiệu theo Hợp đồng.
  8. Thông Tin Thành Viên” nghĩa là bất cứ thông tin nào về Thành viên, cho dù là theo dạng dữ liệu hay bất cứ cách nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên hệ và các thông tin cá nhân khác, và “Thông tin Thành viên” sẽ được hiểu tương ứng;
  9. Hoa Hồng Đại Lý” nghĩa là khoản tiền mà Công ty Đại lý được hoàn lại nhờ vào các dịch vụ theo Hợp đồng , được tính theo quy định ở Điều 5 của Hợp đồng này.
  10. Website Đại Lý” là một hay nhiều website được đề cập là “Website” trong Đơn Đăng ký Đại lý và có thể được bổ sung hoặc sửa đổi theo từng thời điểm.
  11. Các Dịch Vụ Đại Lý” là các dịch vụ được Công ty Đại lý thực hiện theo quy định tại Điều 3.1 của Hợp đồng.
  12. Tài khoản nhận Hoa hồng” nghĩa là tài khoản mà Công ty Đại lý mở trên Income88, có thể do Income88 quyết định, đó cũng là tài khoản mà Công ty Đại lý được trả Hoa hồng Đại lý.
  13.  “Doanh thu Ròng” cho bất kỳ thời điểm trong tháng nghĩa là:
   Doanh Thu Gộp của Tháng đó trừ đi các khoản tiền thưởng, khoản đóng góp từ các giải jackpot cộng dồn (khoản đóng góp dương khi thắng giải jackpot), thuế games và phí Dịch vụ. Những thành viên phong tỏa sẽ không bị ảnh hưởng về hoa hồng cho đến khi hoàn tất kiểm định.
  14.  “Thành viên phong tỏa” nghĩa là bất cứ thành viên nào phát sinh khoản Doanh thu Ròng âm $5.000 hoặc thấp hơn trong một tháng. Các Thành viên Thắng Lớn sẽ bị đưa vào tình trạng Phong tỏa cho đến khi số dư cá nhân của thành viên là 0 và không gây ảnh hưởng đến hoa hồng trong giai đoạn thành viên bị phong tỏa.
  15. Doanh thu Gộp” cho bất kỳ thời điểm trong tháng nghĩa là khoản doanh thu thực do Thành viên được Giới thiệu kiếm được từ việc sử dụng Dịch vụ trên các Địa chỉ Tham gia.
  16.  “Thương hiệu Đối tác” nghĩa là một thương hiệu, nhãn hàng, tên thương mại hoặc tên miền, được vận hành dưới bất cứ hình thức nào liên quan đến Địa chỉ Tham gia, có thể được Income88 sửa đổi theo từng thời điểm. “Thành viên không Hoạt động” nghĩa là một Thành viên, sau khi trở thành Thành viên được Giới thiệu, không thực hiện bất cứ khoản tiền gửi nào vào tài khoản của mình trên các Địa chỉ Tham gia.
  17. Dẫn chiếu đến “Công ty Đại lý” hoặc “bạn” hoặc “của bạn” là dẫn chiếu đến toàn bộ hoặc một cá nhân được đề cập trong Đơn Đăng ký Đại lý, theo thông tin “Bên Thụ hưởng” trong “Công ty/ Tổ chức.”
  18. Các tiêu đề của Điều khoản chỉ dành cho mục đích tham khảo.
 2. Quy trình đăng ký
  1. Đây là Hợp đồng giữa Income88 và bạn, được đề cập trong Đơn Đăng ký Đại lý và thể hiện ràng buộc hợp đồng giữa Income88 và bạn liên quan đến các Địa chỉ Tham gia.
  2. Tất cả thông tin được cung cấp trong Đơn Đăng ký Đại lý phải hoàn chỉnh, hiệu lực và chính xác. Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Income88 bất cứ thay đổi thông tin nào trong Đơn Đăng ký Đại lý.
  3. Income88 có quyền thực hiện quy trình Xác minh Danh tính (KYC) nhằm mục đích xác nhận và có thể yêu cầu giấy tờ từ cá nhân hoặc Công ty Đại lý.
  4. Income88 có thể yêu cầu trình các giấy tờ KYC sau:
   Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân do cơ quan nhà nước ban hành, có kèm hình ảnh, tên đầy đủ, địa chỉ và ngày sinh cũng như giấy tờ chứng minh địa chỉ.
   Đối với Công ty Đại lý: một bản sao Giấy phép Kinh doanh/ Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Điều lệ Thành lập Doanh nghiệp, Sổ Đăng ký Giám đốc và Cổ đông, Chứng minh địa chỉ công ty, Chứng nhận Tình trạng Sở tại, Hóa đơn điện nước hoặc sao kê ngân hàng có thể hiện tên và địa chỉ công ty.
   Income88 có thể yêu cầu thêm giấy tờ khác nếu cần thiết và nhằm mục đích xác minh danh tính.
  5. Income88 có quyền từ chối, nghi ngời hoặc ngưng kích hoạt tài khoản của Công ty Đại lý nếu đã được chứng minh rằng thông tin sai lệch, không hợp lệ, giả mạo hoặc giấy tờ bị làm giả trong quá trình đăng ký.
  6. Nếu là cá nhân, bạn phải là công dân trên 18 tuổi. Nếu là Công ty Đại lý, bạn phải xác nhận rằng bạn đã được đăng ký hợp pháp trong công ty của mình.
  7. Bạn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình với mục đích thương mại được đề cập trong Hợp đồng này, ví dụ như quảng bá các Địa chỉ Tham gia và không vì bất cứ mục đích nào khác (cho dù với mục đích phòng ngừa rủi ro).
 3. Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty Đại lý
  1. Công ty Đại lý sẽ thực hiện tiếp thị, quảng cáo và quảng bá cho các Địa chỉ Tham gia và dẫn chiếu những Thành viên được Giới thiệu tiềm năng đến các Địa chỉ Tham gia thông qua Website Đại lý (“Dịch vụ Đại lý”) phù hợp với điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này.
  2. Công ty Đại lý sẽ thực hiện các Dịch vụ Đại lý một cách chủ động, hiệu quả với khả năng tốt nhất của mình trên tinh thần tạo nên một Dịch vụ hợp tác thành công lâu dài và tối đa hóa lợi ích của Income88 và Công ty Đại lý.
  3. Công ty Đại lý sẽ cung cấp vị trí cho các banner và đường dẫn để quảng bá Dịch vụ trên Website Đại lý và các website cũng như các kênh truyền thông khác, trong trường hợp được Income88 đồng ý.
  4. Trừ khi có sự đồng ý đặc biệt, nếu không thì tất cả các tài liệu tiếp thị được Công ty Đại lý sử dụng nhằm mục đích thực hiện Dịch vụ Đại lý sẽ do Income88 cung cấp miễn phí cho Công ty Đại lý.
  5. Theo nghĩa vụ được quy định tại Điều 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 và 3.14, Công ty Đại lý sẽ thực hiện các Dịch vụ Đại lý của mình một cách phù hợp và hiệu quả.  Công ty Đại lý sẽ đơn phương chịu trách nhiệm cho các Dịch vụ Đại lý được thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm về tài liệu tiếp thị và nội dung của chúng trong trường hợp các tài liệu đó không phải do Income88 cung cấp.
  6. Đối với bất cứ nội dung quảng bá, quảng cáo hay tiếp thị nào do Công ty Đại lý thực hiện có sử dụng bất cứ Thương hiệu nào do Income88 quảng bá, cho dù là banner, mẫu quảng cáo hay tương tự, Công ty Đại lý cần phải có văn bản đồng ý từ Income88 ở mọi thời điểm. Trong trường hợp các tài liệu tiếp thị do Income88 cung cấp, thì việc cung cấp các tài liệu này được xem là đồng ý chấp thuận sử dụng chúng.
  7. Công ty Đại lý sẽ tuân theo và tôn trọng luật pháp, thực hiện và kinh doanh tốt theo luật hiện hành áp dụng cho Công ty Đại lý và việc vận hành các website của Công ty Đại lý, bao gồm Website Đại lý và các hoạt động do Công ty Đại lý thực hiện theo Hợp đồng ở từng thị trường theo phân khúc địa lý, nơi mà ở đó có các Dịch vụ do Công ty Đại lý thực hiện theo Hợp đồng hoặc được Công ty Đại lý nhắm đến.
  8. Không ảnh hưởng đến nguyên tắc chung của Điều 3.7 đề cập bên trên, Công ty Đại lý sẽ không được tự mình thực hiện hay ủy quyền hoặc khuyến khích bất cứ bên thứ ba nào:
   1. Quảng bá bất cứ địa chỉ chơi game nào cho những cá nhân tại Hoa Kỳ (USA), các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, Singapore, Philippines hay Hồng Kông hoặc cố gắng lợi dụng các hạn chế để cho các cá nhân ở các địa điểm nêu trên truy cập và sử dụng Dịch vụ. Việc quảng bá Dịch vụ cho những cá nhân tại Hoa Kỳ (USA), các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ, Singapore, Philippines hay Hồng Kông là hành vi vi phạm Hợp đồng và tất cả Hoa hồng Đại lý của Công ty Đại lý sẽ trở nên vô hiệu.
   2. Gây ra cản trở lưu lượng truy cập/ tiếp thị:
   3. Thực hiện các Dịch vụ Đại lý theo cách thức hoặc hình thức bất hợp pháp, bao gồm xếp đặt hoặc sử dụng bất cứ tài liệu nào có nội dung độc hại, mang tính chất khiêu dâm, tình dục trắng trợn, bạo lực, phỉ báng, phân biệt đối xử, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc thiện chí hoặc danh tiếng của bất cứ cá nhân nào, nhắm đến các cá nhân dưới 18 tuổi (hoặc cao hơn tùy theo vùng lãnh thổ mà Công ty Đại lý nhắm đến).
   4. Cản trở sự vận hành hoặc làm ảnh hưởng sự truy cập của bất cứ Địa chỉ Tham gia nào;
   5. Thực hiện các Dịch vụ Đại lý dưới các hình thức có thể gây nhầm lẫn hoặc sai lệch về các mối quan hệ giữa Thành viên được Giới thiệu/ Thành viên được Giới thiệu tiềm năng, về việc Công ty Đại lý và Income88 quảng bá các Địa chỉ Tham gia hoặc về việc vận hành, chức năng hay quyền sở hữu các Địa chỉ Tham gia;
   6. Thực hiện hoặc sử dụng bất cứ hình thức Thư rác (UMC) nào, hay còn gọi là “spam”. Đây là bằng chứng đối với Income88 về việc Công ty Đại lý không tuân theo nghĩa vụ được đề cập ở đây, Income88 có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức bên cạnh việc khắc phục hậu quả cho Income88 theo luật. Hơn nữa, trường hợp Công ty Đại lý sử dụng spam, Income88 sẽ ngay lập tức đóng tất cả (các) tài khoản của Công ty Đại lý đồng thời giữ lại các khoản tiền. Dựa vào các nỗ lực liên tục, các hành động pháp lý sẽ được thực hiện khi Income88 lưu ý đến hành vi sử dụng spam.
  9. Công ty đại lý chỉ được phép giới thiệu duy nhất đại lý cấp một và không thể giới thiệu thêm đại lý cấp nào khác. Công ty đại lý được quyền nhận hoa hồng phụ từ đại lý cấp một được tính từ doanh thu ròng của thành viên từ đại lý cấp một.
  10. Công ty Đại lý đơn phương chịu trách nhiệm với Income88 về bất cứ việc gì mà các đại lý cấp một hoàn thành hoặc chưa hoàn thành. Bất cứ khiếu nại từ đại lý cấp một phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến Hợp đồng này đều là vấn đề riêng biệt giữa Công ty Đại lý và đại lý cấp một đó, Income88 hay bất cứ Địa chỉ Tham gia nào khác của Income88 đều không thực hiện bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào trong việc này.
  11. Công ty Đại lý sẽ không cho phép hoàn tiền xâu theo bất cứ hình thức nào hoặc theo bất cứ nghĩa nào, dù đó là gì cũng vi phạm Điều khoản và Điều kiện Hệ thống Đại lý Income88. Income88 có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức khi có hành vi vi phạm điều kiện này.
  12. Công ty Đại lý hiểu rõ và đồng ý rằng Income88 giữ lại quyền thay đổi hay thu hồi bất cứ phần nào trong Dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào và theo cách thức phù hợp mà không cần thông báo trước cho Công ty Đại lý đồng thời không phải là một phần trách nhiệm của Income88, Income88 sẽ thực hiện việc thông báo trước cho Công ty Đại lý để cung cấp bất kỳ chiến lược thay đổi Dịch vụ mà từ đó có thể tạo ra ảnh hưởng đối với việc vận hành Công ty Đại lý theo Hợp đồng.
  13. Công ty Đại lý hiểu rõ và đồng ý rằng nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng, đặc biệt liên quan đến việc tính và thanh toán Hoa hồng Đại lý, Income88 sẽ yêu cầu phối hợp và thu thập thông tin từ các bên, chuyển giao thông tin các công ty cung cấp Dịch vụ trên các Địa chỉ Tham gia. Về điều này, Công ty Đại lý:
   1. Ủy quyền Income88 được công khai và có được tất cả các thông tin các địa chỉ đối tác đang vận hành Dịch vụ, có thể yêu cầu tất cả các thông tin để vận hành phù hợp theo Hợp đồng.
   2.  Miễn trừ Income88 và các địa chỉ đối tác đang vận hành Dịch vụ cho bất cứ hoặc tất cả trách nhiệm liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tiết lộ thông tin được đề cập trên đây.
  14. Công ty Đại lý có quyền sử dụng các thương hiệu do Income88 quảng bá trong suốt thời gian hiệu lực chỉ riêng đối với Hợp đồng này, phạm vi sử dụng đã được Income88 đồng ý với các mục đích thực hiện Dịch vụ Đại lý của Công ty Đại lý phù hợp với điều khoản của Hợp đồng. Không ảnh hưởng đến nguyên tắc chung được đề cập bên trên.
   1. Công ty Đại lý sẽ không đăng ký hay sử dụng dưới bất cứ cách nào, cho dù là Website Đại lý hoặc tương tự, bất cứ tên miền nào có bao gồm (một) thương hiệu nào của đối tác (hoặc một phần đáng kế) thương hiệu nào do Income88 quảng bá hoặc tên viết tắt hoặc tên sai chính tả của thương hiệu đó. Trong trường hợp xảy ra nghi ngờ hoặc có tên miền tương tự với bất cứ Thương hiệu Đối tác nào, Công ty Đại lý phải có sự đồng ý bằng văn bản của Income88 trước khi đăng ký hoặc sử dụng tên miền đó;
   2. Công ty Đại lý sẽ không sử dụng hoặc không cho phép bất cứ bên thứ ba nào sử dụng bất kỳ website nào chứa một tên miền có bao gồm thương hiệu của đối tác hoặc tên viết tắt hoặc tên sai chính tả của thương hiệu đó nhằm mục đích quảng bá cho website nào khác với Địa chỉ Tham gia, cho dù là theo cách thức đường dẫn, chuyển hướng hay tương tự;
   3. Công ty Đại lý sẽ không cam kết cách tiếp thị nào theo hình thức pay-per-click (theo lượt nhấp), đường dẫn được tài trợ, công cụ tìm kiếm theo từ khóa, quảng cáo theo từ khóa hoặc những cách thức quảng bá tương tự đang sử dụng cho bất cứ thương hiệu đối tác nào do Income88 quảng bá.
  15. Công ty Đại lý phải đạt được cấp độ hoạt động tối thiểu hàng tháng bao gồm ít nhất một (1) Tài khoản gửi tiền lần đầu, một (1) Thành viên được Giới thiệu mới và duy trì một mức Doanh thu Ròng dương (sau đây gọi là “Cấp độ Hoạt động Tối thiểu”) trong suốt thời hạn của Hợp đồng này.
 4. Quyền lợi và Nghĩa vụ của Income88
  1. Income88 sẽ cung cấp công cụ cho Công ty Đại lý nhằm giúp cho Công ty Đại lý theo dõi Hoa hồng Đại lý và theo dõi việc thanh toán Hoa hồng Đại lý đó vào Tài khoản nhận Hoa Hồng bằng cách sử dụng hệ thống giám sát trực tuyến từ một website được bảo mật.
  2. Income88 sẽ cung cấp cho Công ty Đại lý các thông tin đầy đủ đã được Income88 công bố đồng thời Công ty Đại lý hiểu rõ và đồng ý rằng Dịch vụ do các thương hiệu đối tác khác nhau vận hành phải có trách nhiệm phù hợp với tất cả quy định hoặc pháp chế hiện hành áp dụng cho việc vận hành Dịch vụ. Income88 công bố và Công ty Đại lý hiểu rõ và đồng ý rằng Income88 hay bất cứ thương hiệu đối tác nào sẽ không phải chịu trách nhiệm cho việc mất mát hoặc hư hỏng, dù cho xảy ra như thế nào, do thay đổi trong chính sách quy định của chính quyền hoặc pháp chế mà có thể tác động hoặc gây ra hạn chế đối với việc vận hành một phần của Dịch vụ.
  3. Dịch vụ sẽ được các thương hiệu đối tác vận hành Dịch vụ đó cung cấp phù hợp dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất cứ phạm vi nào.
  4. Trong trường hợp Công ty Đại lý vi phạm bất cứ điều kiện và điều khoản nào của Hợp đồng, bên cạnh việc khắc phục hậu quả cho Income88 theo luật và theo Hợp đồng, thì Income88 có quyền chấm dứt Hợp đồng này với Công ty Đại lý bằng một bản thông báo. Trừ khi Công ty Đại lý vi phạm nghiêm trọng và/ hoặc không thể cứu vãn (điều này được Income88 quyết định sau khi xem xét một cách thận trọng), trước khi chấm dứt Hợp đồng, Income88 sẽ đưa ra thời hạn ít nhất 10 ngày cho Công ty Đại lý nhằm mục đích đem lại cho Công ty Đại lý khả năng sửa chữa sai lầm và khắc phục hậu quả.
  5. Hợp đồng này không áp đặt bất cứ nghĩa vụ riêng biệt nào cho Income88. Income88 hay bất cứ thương hiệu, Địa chỉ Tham gia nào của Income88 đều không phải chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào cho việc tiến hành hòa giải cạnh tranh với Công ty Đại lý.
  6. Dù có quy định bất cứ điều gì trong Hợp đồng này, Income88 và bất cứ Địa chỉ Tham gia nào của Income88, cùng các Giám đốc Đại diện, nhân viên, công chức, đối tác, cổ đông hoặc cố vấn đều không phải chịu trách nhiệm về mất mát thu nhập, hoặc mất khả năng tạo ra thu nhập của Công ty Đại lý, ngay cả khi mất mát này phát sinh từ việc Income88 không đủ khả năng để đảm bảo phân phối Dịch vụ theo quy định theo Hợp đồng với bất kỳ lý do nào, dù đó là lỗi của Income88 hay là lỗi của bên thứ ba.
  7. Trừ khi có đề cập rõ ràng trong Hợp đồng này, Income88 không cam đoan hoặc đảm bảo theo bất cứ cách nào.
   Trong trường hợp Công ty Đại lý vi phạm Điều 3.14, bên cạnh việc khắc phục hậu quả cho Income88 theo luật, Income88 hoặc (các) chủ sở hữu của các Địa chỉ Tham gia, tùy theo từng trường hợp, sẽ có quyền trở thành chủ đăng ký của tất cả các tên miền đã được Công ty Đại lý đăng ký hoặc sử dụng khi xảy ra hành vi vi phạm Điều 3.14 đồng thời Công ty Đại lý phải hỗ trợ Income88 và/ hoặc chuyển nhượng cho Income88 hoặc cho (các) chủ sở hữu của các Địa chỉ Tham gia, tùy theo quyến định từ Income88, tất cả các tên miền đó cho dù đó là những tên miền cấp cao dùng chung, tên miền cấp cao của quốc gia hay tương tự.
 5. Hoa hồng Đại lý
  1. Căn cứ vào Dịch vụ Đại lý do các Công ty Đại lý cung cấp, Income88 sẽ thanh toán Hoa hồng Đại lý cho Công ty Đại lý theo quy định trong điều khoản này.
  2. Hoa hồng Đại lý có thể thanh toán cho Công ty Đại lý sẽ dựa vào tỉ lệ phần trăm của Doanh thu Ròng theo như bảng dưới đây:
   Mức Hoa hồng
   Hoa hồng dựa trên Doanh thu Ròng

   Doanh thu Ròng hàng tháng Hoa hồng Thu nhập Đại lý
   0$ – 5.000$ 25% lên đến 1.250$
   5.001$ – 10.000$ 30% lên đến 3.000$
   10.001$ – 20.000$ 35% lên đến 7.000$
   20.001$ – 30.000$ 40% lên đến 12.000$
   30.001$ – 50.000$ 45% lên đến 22.500$
   50.001$ – không giới hạn 50% không giới hạn

   Doanh thu Ròng” cho bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào có nghĩa là Doanh thu Gộp trong cùng thời điểm, trừ đi các chi phí như chi phí giấy phép, thuế cá cược và game, chi phí thanh toán, các khoản thưởng và/ hoặc tiền thưởng trung thành, giải thưởng jackpot cho các Thành viên Được Giới thiệu và các khoản bồi thường/ hoàn trả.

   Trong trường hợp Công ty Đại lý giới thiệu các đại lý cấp dưới, thì Công ty Đại lý có thể nhận đến 20% Hoa hồng Đại lý từ các đại lý cấp dưới đó sau khi có sự đồng ý với quản lý đại lý được chỉ định và do Giám đốc Đại lý Income88 chấp thuận.

  3. Income88 sẽ thanh toán Hoa hồng Đại lý và là khoản trả sau cho Công ty Đại lý theo từng tháng, chậm nhất là vào ngày 20 (hai mươi) mỗi tháng dựa theo Hoa hồng Đại lý của tháng trước đó. Một văn bản thống kê chi tiết cách tính Hoa hồng Đại lý sẽ được đính kèm theo thanh toán.
  4. Hoa hồng Đại lý sẽ được thanh toán vào Tài khoản nhận Hoa hồng.
  5. Công ty Đại lý sẽ đơn phương chịu bất cứ chi phí phát sinh nào cho việc rút Hoa hồng Đại lý từ Tài khoản nhận Hoa hồng của mình.
  6. Income88 có quyền điều chỉnh các thanh toán cho Hoa hồng Đại lý theo từng thời điểm nhằm phản ánh bất kỳ khoản thanh toán vượt mức hoặc các khoản khấu trừ phù hợp khác, mà trước đó chưa bị khấu trừ, ví dụ như các khoản bồi thường hoặc hoàn lại.
  7. Tất cả các thanh toán Hoa hồng Đại lý sẽ được thực hiện bằng đồng đô la Mỹ (USD) hoặc theo loại tiền tệ do Income88 quyết định cho dù bất kể loại tiền tệ mà Thành viên được Giới thiệu sử dụng để chơi Dịch vụ là gì.
  8. Income88 có quyền giữ lại bất cứ khoản nào và/ hoặc tất cả khoản thanh toán cho Công ty Đại lý nếu như Công ty Đại lý vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này.
  9. Hoa hồng Đại lý được đề cập trong Điều 5.2 như trên là chưa bao gồm thuế VAT. Thuế VAT có thể được thanh toán vào Tài khoản nhận Hoa hồng bên cạnh các khoản đã đề cập ở Điều 5.2. Trong trường hợp có bất cứ thay đổi nào về cách tính thuế VAT, Hoa hồng Đại lý cũng sẽ được điều chỉnh, vì thế vị trí của Income88 cũng sẽ giữ nguyên so với trước khi có thay đổi.
  10. Công ty Đại lý sẽ đơn phương chịu trách nhiệm đăng ký và quyết toán cho bất cứ và tất cả các khoản thuế có liên quan đến việc thanh toán thực hiện cho Công ty Đại lý theo các điều khoản của Hợp đồng này.
  11. Công ty Đại lý có quyền tự chi trả chi phí và ở mức cho phép, để thực hiện kiểm toán đối với các hệ thống và số liệu liên quan đến Hợp đồng này.
  12. Nếu trong thời gian ba (3) tháng liên tiếp, Công ty Đại lý không đạt đươc Cấp độ Hoạt động Tối thiểu như quy định tại Điều 3.15, Income88 sẽ thông báo cho Công ty Đại lý về tình trạng trì trệ này đồng thời sẽ thảo luận về cấp độ hoạt động bắt buộc mới mà Công ty Đại lý cần đạt được để duy trì tỉ lệ phần trăm hoa hồng như cũ.
  13. Income88 có quyền giảm tỉ lệ phần trăm hoa hồng của Công ty Đại lý trong trường hợp sau ba (3) tháng kể từ ngày gửi thông báo về tình trạng trì trệ lần đầu tiên, Công ty Đại lý không đạt được cấp độ hoạt động bắt buộc mới theo như thỏa thuận với Income88.
  14.  Bên cạnh Điều 5.13, trong trường hợp Công ty Đại lý không ghi nhận thông tin, không phản hồi hoặc không trao đổi với Income88 bằng email, Skype hay dưới bất cứ hình thức nào trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày có thông báo về tình trạng trì trệ lần đầu tiên, Income88 có thể giữ lại bất cứ khoản hoa hồng nào đang được thể hiện trong Tài khoản của Công ty Đại lý.
  15.  Trong trường hợp Công ty Đại lý vẫn duy trì tình trạng trì trệ (không hoạt động) trong một (1) năm kể từ ngày gửi thông báo về tình trạng trì trệ lần đầu tiên, Income88 có quyền đóng Tài khoản của Công ty Đại lý. Tất cả các khoản hoa hồng từ Công ty Đại lý ở thời điểm trước khi đóng tài khoản sẽ không được Income88 từ chối một cách bất hợp lý.
 6. Hành vi lừa đảo
  1. Công ty Đại lý bị cấm sử dụng bất cứ hình thức nào có thể dẫn đến việc tái đăng ký của các thành viên cũ hoặc mới dưới một cái tên khác. Income88 xem hành vi tái đăng ký này của các thành viên cũ hoặc mới là hành vi lừa đảo.
  2. Nếu trong quá trình điều tra một Công ty Đại lý bị chứng minh là có liên quan đến bất cứ sự lừa dối hay hoạt động bất hợp pháp nào, đồng thời xảy ra thiệt hại cho Income88 hoặc Income88 phải chịu trách nhiệm, thì Công ty Đại lý đồng ý đơn phương chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại như một phần hậu quả. Ngoài ra, Income88 có thể chấm dứt Hợp đồng này ngay lập tức mà không cần thông báo trước.
  3. Công ty Đại lý chịu trách nhiệm cung cấp hạ tầng tốt và chất lượng để thu hút các thành viên. Trong trường hợp Công ty Đại lý giới thiệu một người chơi xuất phát từ một giao dịch bất lương đã được chứng mình bằng hành động gian dối hoặc bất hợp pháp, Income88 có thể đơn phương chấm dứt Hợp đồng này ngay lập tức mà không cần báo trước.
  4. Việc chấm dứt Hợp đồng phát sinh bởi các hành động được đề cập trên đây, sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi pháp lý khác của Income88 cũng như việc khắc phục hậu quả cho Income88 theo luật.
 7. Thời hạn và Chấm dứt
  1. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực ngay khi quá trình đăng ký và xác minh danh tính KYC của Công ty Đại lý được thực hiện thành công.
  2. Một trong hai bên có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng văn bản thông báo trước ba mươi (30) ngày cho bên còn lại.
  3. Trừ khi được đề cập rõ ràng trong Hợp đồng, mỗi bên có quyền chấm dứt Hợp đồng và ngay lập tức có hiệu lực trong trường hợp bên còn lại có hành vi vi phạm Hợp đồng.
  4. Income88 bảo lưu quyền chấm dứt Hợp đồng này bằng một văn bản thông báo (email được xem là hợp lệ) trong trường hợp Công ty Đại lý không chủ động quảng bá các Địa chỉ Tham gia. Không chủ động quảng bá các Địa chỉ Tham gia được xem là hành vi vi phạm Hợp đồng.
  5. Trong trường hợp việc chấm dứt Hợp đồng không phải xuất phát từ bất cứ lỗi nào hoặc không phải do vi phạm từ Công ty Đại lý, thì Công ty Đại lý sẽ có quyền nhận Hoa hồng Đại lý, như đã đề cập ở Điều 5, trong thời gian sáu (6) tháng kể từ ngày chấm dứt với điều kiện những Thành viên được Giới thiệu tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Quyền nhận Hoa hồng Đại lý của Công ty được Giới thiệu sẽ kết thúc ngay khi chấm dứt Hợp đồng này dù cho bất cứ nguyên nhân nào. Trong trường hợp Công ty Đại lý muốn khôi phục việc quảng bá các Địa chỉ Tham gia, thì một hợp đồng mới sẽ được thiết lập giữa Công ty Đại lý và Income88; đồng thời không có Công ty được Giới thiệu nào từ Hợp đồng này được xem xét đồng tư cách theo hợp đồng mới.
  6. Thành viên được Giới thiệu và tất cả các Thông tin Thành viên là tài sản của Income88 tại mọi thời điểm.
  7. Trừ khi có đề cập rõ ràng, nếu không tất cả các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo Hợp đồng này sẽ kết thúc ngay khi Hợp đồng được chấm dứt. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ quyền nào áp dụng cho một Bên trước khi chấm dứt.
 8. Bảo mật, Thông tin Thành viên và Không Tiết lộ thông tin
  1. Mỗi bên hiểu và đồng ý rằng có thể có liên quan đến hoặc trở nên quen thuộc với việc bảo mật thông tin của bên còn lại. Mỗi bên đặc biệt đồng ý không lạm dụng, biển thủ hoặc tiết lộ bất cứ thông tin tuyệt mật của bên còn lại cho bất kỳ bên thứ ba nào, cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật.
  2. Mỗi bên đồng ý rằng bất cứ thông tin nào của bên còn lại hoặc liên quan đến bên còn lại, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến kinh danh và phương thức kinh doanh, tài chính, khách hàng, đối tác, đơn vị cung cấp, quyền sở hữu trí tuệ, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, đều là thông tin tuyệt mật của bên còn lại, trừ khi các thông tin này được bên còn lại công bố rộng rãi.
  3. Công ty Đại lý hiểu rõ và đồng ý rằng tất cả Thông tin Thành viên, bao gồm thông tin liên quan đến Thành viên được Giới thiệu cũng như các thương hiệu đối tác là tài sản độc quyền của Income88 và sẽ không thay đổi cho dù chấm dứt Hợp đồng này.
 9. Bồi thường
  1. Công ty Đại lý sẽ bồi thường và giữ cho Income88 không bị thiệt hại đối với bất cứ và tất cả các thiệt hại mất mát nào mà Income88 hoặc công nhân viên hoặc đại diện của Income88 phải chịu do bất kỳ vi phạm nào của Công ty Đại lý theo Hợp đồng này.
 10. Sửa đổi. Hợp đồng này có thể được Income88 sửa đổi theo từng thời điểm bằng thông báo cho Công ty Đại lý qua email hoặc đăng lên website của Income88 một phiên bản Hợp đồng mới. Trong trường hợp một sửa đổi có liên quan đến việc thay đổi của luật pháp hoặc chính sách quy định, yêu cầu bảo mật, phát hiện hoặc ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp (ví dụ như lừa đảo) hoặc những vấn đề tương tự, thì sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ràng buộc ngay lập tức khi bạn được thông báo. Trong các trường hợp khác thì sửa đổi sẽ có hiệu lực ràng buộc sau bảy (7) ngày kể từ khi bạn được thông báo. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra website của Income88 để đảm bảo rằng bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất của Hợp đồng. Trong trường hợp bạn không đồng ý với một sửa đổi trong Hợp đồng này, thì chấm dứt Hợp đồng này là phương án duy nhất của bạn. Các hành động tiếp diễn của bạn theo Hợp đồng này và/ hoặc quảng bá các Dịch vụ thể hiện bạn đồng ý và chấp thuận bản sửa đổi.
 11. Toàn bộ Hợp đồng. Trong trường hợp có mâu thuẩn giữa Hợp đồng này với các hợp đồng khác, liên quan đến vấn đề đã được đề cập dưới đây, giữa Income88 và Công ty Đại lý, thì Hợp đồng này sẽ được ưu tiên. Trừ khi có đề cập cụ thể, nói cách khác trong bất cứ quy định bổ sung nào, với trường hợp xảy ra khác biệt giữa quy định bổ sung và Hợp đồng Đại lý Income88 được đề cập như trên, thì các điều khoản của Hợp đồng Đại lý Income88 sẽ được ưu tiên.
 12. Chuyển nhượng. Công ty Đại lý không thể chuyển nhượng hay chuyển giao Hợp đồng này, dù là toàn bộ hay một phần, nếu như không được Income88 đồng ý trước bằng văn bản. Income88 có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền lợi và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này cho bất cứ thương hiệu đối tác nào hoặc được các cổ đông lớn nắm giữ các thương hiệu đối tác được quảng bá.
 13. Hiệu lực từng phần. Trong trường hợp bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này bị cho là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều này cũng không ảnh hưởng đến tính hiệu lực hoặc khả năng thi hành hoặc các điều khoản khác trong bản Hợp đồng này.
 14. Bất khả kháng. Dù có bất cứ điều khoản nào khác đề cập ở đây, cả hai bên có quyền ngưng việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này trong trường hợp xảy ra một sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên bị tác động, làm cản trở hoặc gây khó khăn nghiêm trọng cho việc thực hiện nghĩa vụ, (“Bất khả kháng”) bao gồm nhưng không giới hạn các tranh chấp lao động, hỏa hoạn, chiến tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố), xung đột vũ trang, hoạt động khủng bố, lệnh tổng động viên, khởi nghĩa, trưng dụng, tịch thu, cấm vận, can thiệp của chính quyền, hạn chế xuất nhập khẩu, hạn chế sử dụng quyền hạn hoặc trì hoãn hoặc sai sót giao nhận của các nhà thầu phụ được gây ra bởi các tình huống được đề cập ở điều khoản này. Bên bị ảnh hưởng bởi trường hợp Bất khả kháng sẽ thông báo ngay lập tức cho Bên còn lại bằng văn bản sau sự cố.
 15. Từ bỏ. Việc một trong hai Bên không thi hành hay trì hoãn thi hành một hay nhiều hơn các điều khoản trong bản Hợp đồng này, thực hiện bất cứ phương án được đề cập ở đây, hoặc yêu cầu thực hiện kịp thời bất cứ điều khoản hay điều kiện nào, sẽ được xem xét hoặc hiểu như là một sự từ bỏ các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này. Cả hai Bên có thể từ bỏ việc tuân thủ bởi Bên còn lại theo bất cứ điều khoản và điều kiện nào ở đây bằng văn bản. Việc từ bỏ của cả hai Bên về bất cứ điều khoản và điều kiện nào trong Hợp đồng này sẽ không được xem xét hoặc hiểu như là một sự từ bỏ liên quan đến điều khoản và điều kiện nào khác trong tương lai hoặc bất cứ hành vi vi phạm đáng ngờ nào.
 16. Xử lý hình ảnh tiêu cực trong công chúng. Dựa vào thông báo của bất kỳ hình ảnh tiêu cực trong công chúng nào có liên quan đến Công ty Đại lý, hoặc (các) chủ sở hữu của Công ty Đại lý, mà Ban Quản lý Income88 tin rằng có thể gây thiệt hại đến danh tiếng của Income88 hoặc bất cứ Địa chỉ Tham gia nào, thì Income88 có quyền chấp dứt Hợp đồng ngay lập tức.
 17. Gián đoạn tạm thời do lỗi phần cứng. Các Bên hiểu rằng tùy từng thời điểm, là hệ quả của lỗi phần cứng, lỗi từ nhà cung cấp hoặc tương tự, các dịch vụ do các Bên cung cấp theo bản Hợp đồng này có thể tạm thời bị gián đoạn. Công ty Đại lý hiểu và đồng ý rằng cả Income88 và bất cứ thương hiệu đối tác nào hoặc bất kỳ thành viên, cổ đông, Giám đốc, công nhân viên chức hay đại diện sẽ không phải chịu trách nhiệm với Công ty Đại lý về các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, các hệ quả, gây ra khó khăn hoặc cảnh cáo hay là các thiệt hại vì mất lợi nhuận hoặc các khoản tiết kiệm có liên quan đến sự gián đoạn tạm thời này.
 18. Pháp luật hiện hành. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Malta.
 19. Giài quyết tranh chấp. Các Bên sẽ cố gắng giải quyết bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản Hợp đồng này theo tinh thần hòa giải thương lượng giữa các nhân sự cấp cao từ các Bên. Trong trường hợp những thương lượng này không có kết quả sau thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ khi có văn bản khiếu nại liên quan đến tranh chấp của một trong hai Bên, thì Bên còn lại có quyền đưa tranh chấp đến hội đồng trọng tài để giải quyết căn cứ theo Luật Trọng tài Malta hiện hành. Hội đồng trọng tài được tiến hành với một (1) trọng tài viên trong trường hợp giá trị tranh chấp ít hơn một triệu Euro, các trường hợp khác sẽ là ba trọng tài viên. Các trọng tài viên có thể được bầu chọn theo pháp luật Malta. Hội đồng trọng tài sẽ tiến hành bằng tiếng Anh tại Malta. Dù được quy định như trên, cả hai bên có quyền tìm kiếm một lệnh của toà ở bất cứ vùng lãnh thổ liên quan nào.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, CÔNG TY ĐẠI LÝ đồng ý với các điều khoản và điều kiện của bản Hợp đồng này bằng cách kích hoạt tài khoản tại Income88.

Phiên bản 2.3, ngày 21 tháng 09 năm 2020.